Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Denní Archiv: 5.11.2020

Pozvánka na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ


Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 12.11.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE
Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.7 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Dodatek k příkazní smlouvě s Profesionálové, a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na par.č. 1250/2 v k.ú. Pilníkov I, Smlouva o dílo s spol. DAČIS, s.r.o. na vyčištění fasády č.p.100, Smlouva na zvýšení akceschopnosti JSDH s obcí Chotěvice, Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorských práv, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , přeložka VN pro město Pilníkov, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace od KHK, Kupní smlouva pro manželé Jindřich Bernard a Mgr. Magdalena Bernardová, Příkazní smlouva s ERV, Směnná smlouva s Josefem Kňourkem, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení s ČEZ Distribuce, a.s.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , Pilníkov Nádražní s ČEZ Distribuce, a.s.
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Žádost o prodej pozemku p.č. 504/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č.1215/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č. 1656 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o souhlas s výstavbou zemědělské stavby a vydání souhlasu k povolení stavby inženýrských sítí na cizím pozemku. Jedná se o p.p.č. 1991 v k.ú. Pilníkov II a p.p.č. 1664, 1670 v k.ú. Pilníkov I.
– Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Revitalizace objektu st.p.č.99/1 v k.ú. Pilníkov I, Mateřská školka, Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Chodník III etapa, Boží muka, Podpora obnovy místních komunikací – Okružní a Na Kopečku, Podpora budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – sportoviště, dětské hřiště.
– Záměr koupě garáží u bývalé školní jídelny

Informace:
– kanalizace a ČOV
– kulturní akce, rozsvícení stromu
– Betonová svodidla
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.
Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 5.11.2020 Sejmuto dne:

Click to listen highlighted text!