Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Měsíční Archiv: Září 2019

Čaj o páté se starostou města

Vážení občané,

chcete říci starostovi svůj názor nebo co vás trápí a s čím jste nespokojeni? Poté jste srdečně zváni 9.10.2019 od 17:00hod na neformální setkání se starostou města zvané „Čaj o páté“

Těším se na vás, Červený Josef

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 4×4

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 v majetku města Pilníkov

Město Pilníkov nabízí k prodeji požární vozidlo značky Mitsubishi L300 4×4 2,5 TD, rok výroby 1994, stav tachometru 102.983km. Vozidlo je stále zařazeno v IZS.

Minimální nabídková cena 20.000,-Kč, prodej proběhne obálkovou metodou. Prodej podléhá nejvyšší doručené nabídce.

V případě zájmu o koupi vozidla doručte na Městský úřad v Pilníkově uzavřenou obálku s nabídkovou cenou a vaším kontaktem a tučným nápisem popsanou:

 

Nabídka Mitsubishi L300 Neotvírat

 

Termín doručení nabídky do: 31.10.2019 do 12:00hod

Místo doručení: Městský úřad Pilníkov – podatelna

Korespondenční adresa: Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov 542 42

 

Informace a prohlídka vozidla: 603 558 852 starosta města Pilníkov, 606 405 602 velitel JPO Pilníkov

 

V Pilníkově dne 30.9.2019                                                        Červený Josef – starosta

Vyvěšeno 30.9.2019                                                                                        Sejmuto:

Záměr prodeje pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                zveřejňuje záměr prodat

Nemovitost – pozemek p.p.č. 1731 o výměře 11m² v k.ú.Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu dle Znaleckého posudku ve výši 229,-Kč / m² x 11m² = 2.519,-Kč + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč)

a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 27.9.2019

 

Vyvěšeno: 27.9.2019                                                                        Sejmuto:

Havárie vody v ulici Mlýnská

Vážení občané,

aktuálně je nahlášena havárie  vodovodního řadu v ulici Mlýnská. Předpoklad dokončení opravy je dnes v odpoledních hodinách. Děkuju za pochopení.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 26.9.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

 

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • smlouvy s firmami a institucemi: Mizera-stavby, a.s. provedení vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, BAK & PDV Stavby – dodatek č.2 Smlouvy o dílo, Agentura Nordproduction – smlouva o výkonu umělecké činnosti, REC. Ing.spol.s r.o. – smlouva o nájmu movité věci, Stavební společnost s.r.o. Hostinné – smlouva o dílo oprava opěrné zdi, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( transformátor u sportoviště, nová MŠ), ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucí smlouvy odběrného místa č.p. 58, Martin Novotný – smlouva o dílo na zabezpečení zábavných atrakcí, Pavel Dostál – darovací smlouva, Petr Kolín – darovací smlouva, Město Pilníkov, KATA, a.s., Dalibor Žižka – kupní smlouva, Ing. arch. Tomáš Klapka – Smlouva o dílo na zpracování studie projektu revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, GasNet, s.r.o. zastoupena Grid Servises, s.r.o. – provedení přeložky plynárenského zařízení, Město Pilníkov : obec Vlčice – smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotaci, Královéhradecký kraj – přijetí dotace na dopravní automobil
  • Prodej pozemku p.č. 322 – 58m² a p.č. 226/2 – 163m² v k.ú. Pilníkov I.
  • Vydání Změny č.2 Územního plánu Pilníkov
  • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
  • Odpis pohledávky
  • Žádost o vyhrazené parkovací místo u bytového domu č.p. 145

 

Informace:

  • vývoj kanalizace a ČOV
  • plánované kulturní akce
  • Kompostéry, nádoby na olej

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

Červený Josef

 

Vyvěšeno dne: 17.9.2019                                                              Sejmuto dne:

 

Nabídka domácích kompostérů

Vážení občané,

Město Pilníkov nabízí ZDARMA domácí kompostéry na zajištění třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu z vašich domácností a zahrádek.  Jedná se například o: listí, trávu, ovocné a zeleninové odapdy, květinové zbytky, kávové a čajové zbytky, větvičky, piliny, třísky, hobliny, štěpky, skořápky, popel ze dřeva…apod.

V případě zájmu o kompostér kontaktujte Ing. Tomáše Voborníka na tel: 605158342, nebo se zastavte na MěÚ.

Click to listen highlighted text!