Get Adobe Flash player

Starosta

ZÁJEZD DO DIVADLA PALACE PRAHA

Vážení občané,

v sobotu 18.5.2019 pořádáme zájezd do Divadla Palace Praha na komedii „Klíče na neděli“ . Odjezd je v 10:00hod od hasičské zbrojnice, cena vstupného je 250,-Kč, doprava je zdarma. V případě zájmu kontaktujte referentku úřadu na tel: 499 898 921, nebo na e-mail: podatelna@pilnikov.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva

 

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na středu 24.4.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • smlouvy s firmami a institucemi: Profesionálové, a.s. – žádost o dotaci „Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice“, Envipartner, s.r.o. – Renovace Pauerův křížek v Pilníkově, Envipartner, s.r.o. – dodatek č.1 opěrná zeď, Oblastní charita Trutnov – darovací smlouva, ČEZ Distribuce, a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o přeložce ( stará školní jídelna + nová mateřská školka ), OSA – licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl, Královehradecký kraj – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na zajištění dopravní obslužnosti,
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Schválení pořízení Změny č.3 územního plánu Pilníkov ve zkráceném postupu
 • Oznámení o záměru prodeje nemovitosti p.č. 1526 v k.ú. Pilníkov I

 

 

Informace:

 • vývoj kanalizace a ČOV
 • plánované kulturní akce

 

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

 

Vyvěšeno dne: 16.4.2019                                                                Sejmuto dne:

 

Havárie vodovodního řadu

Vážení občané, velice se omlouváme za neplánovanou havárii vodovodního řadu která nás provázela celý včerejší den a způsobila tak odstávku pitné vody do vašich domácností.

Děkuji vám za pochopení, starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva

 

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na středu 20.2.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu
 • smlouvy s firmami a institucemi: Darovací smlouva s ERV Jaroměř, Kralovehradecký kraj – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK, Radiohouse s.r.o., Profesionálové, a.s. na stavební úpravy st.p. 101,102 ( váha ), rekonstrukce bytového domu popis. č.58 a odstranění objektu st.p. 113/1 ( jídelna ) , Martin Novotný – zabezpečení atrakcí na pouť, ŠINDLAR s.r.o. – úprava čerpací stanice ČOV, Nájemní smlouva s PDV Stavby s.r.o.
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Výroční zpráva za rok 2018 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření 15,16
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Oznámení o záměru prodeje nemovitosti p.č.1779 v k.ú. Pilníkov I
 • Prodej nemovitosti p.č.962 v k.ú. Pilníkov III
 • Výroční zpráva SDH Pilníkov za rok 2018

 

 

Informace:

 • vývoj kanalizace a ČOV,
 • městský rozhlas, veřejné osvětlení, Územní plán, stavební akce,
 • kultura, sport

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

 

Vyvěšeno dne: 8.2.2019                                                 Sejmuto dne:

„Čaj o páté“ se starostou města

Ve středu 9. 1. 2019 od 17:00 hodin se konal v Pilníkově, historicky první „čaj o páté“ s novým starostou města p. Josefem Červeným.

Toto neformální setkání, které bylo plánováno do prostorů starostovi kanceláře, mělo za účel strávit společné odpoledne nejen u povídání, ale nabídnout našim občanům říci také vlastní názor, ptát se na konkrétní dění v naší obci a zajímavosti z městského úřadu.

Dvouhodinové setkání bylo velice příjemné, probrali jsme navíc prožitý vánoční čas, historii města i jeho kouzelná místa určená k procházkám. Ochutnali cukroví a několik čajových variací. Starosta seznámil přítomné také se svými plány, kterým chce naše město dále vést.

Pro ty, co první „čaj o páté“ nestihli, nesmutněte. Starosta slíbil druhé společné sezení na začátek měsíce dubna a neopomenul fakt, že pokud máte již nyní své dotazy, zastavte se na Městském úřadu kdykoli, a přidal, budu se na vás těšit. Svoje dotazy můžete i nyní zasílat na e-mail:  starosta@pilnikov.cz  nebo vhodit do poštovní schránky na městském úřadu.

Posezení se starostou Posezení se starostou

Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA STŘEDU 19. PROSINCE 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Schválení rozpočtu města na rok 2019
 • Smlouvy s firmami – pojišťovna Allianz na pojištění vozu Ford Custom, TENET, spol.s.r.o. architektonický ateliér na změnu územního plánu č.3 + dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu územního plánu č.2, Transport Trutnov- dodatek č.11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, Auriga – Vlastimil Prachař , smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci veřejný internet
 • Přijetí dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
 • Žádost o dotaci na revitalizaci a opravu krovu a střešní krytiny Profesionálové a.s.
 • Žádost o příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby
 • Žádost o poskytnutí peněžního daru Domovu pro seniory Pilníkov
 • Darovací smlouva Diakonii Českobratrské církve evangelické
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu kostela
 • Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na pokračování opravy kostela
 • Žádost o úpravu pachtovní smlouvy se společností LESY-VODA, s.r.o.
 • Žádost o zřízení a realizaci přístupové cesty k pozemkům p.č. 1701 a 1703 v k.ú. Pilníkov II
 • Prodej pozemků
 • Schválení výše odměn uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva
 • Schválení zastupitelstva na pořízení nových vchodových dveří 1. stupně ZŠ, nového serveru a myčky do MŠ Pilníkov.

 

 

 

Informace: Průběh stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce, Tříkrálová sbírka, Diskuse

Další program může být doplněn.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města                                                                                          Vyvěšeno dne:11.12.2018

Sejmuto dne: 19.12.2018

 

 

 

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Šindlar s.r.o.,ČEZ Distribuce, a.s., Envipartner, s.r.o.,Česká republika – Státní pozemkový úřad,Komerční banka a.s., Eko Delta, s.r.o., Bubble Factory, s.r.o., Královéhradecký Kraj, Příkazní smlouva se spol. Profesionálové, a.s.
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr žádosti na získání dotace na veřejný internet, záměr cenové nabídky na studii vestavby bytových jednotek č.p.58, záměr cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby na st.p.č. 113/1
 • Žádosti a záměry o prodeje a pronájmy pozemků
 • Žádost SDH na schválení rozpočtu na rok 2019
 • Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 územního plánu Pilníkov.
 • Příspěvek obce do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Volba členů výborů
 • Schválení proplacení řádné dovolené bývalému starostovi

Informace: Veřejné projednávání a informace k průběhu stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 

Další program může být doplněn.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města

Vyvěšeno dne: 13.11.2018                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne:   22.11.2018

KONTROLA SIRÉN…UPOZORNĚNÍ

Z důvodu kontroly a funkčnosti varovného a informačního systému města Pilníkov, připojovaného do jednotného systému varování a vyrozumění, prosím o shovívavost občanů města při kontrole signálu všeobecné výstrahy, požárního poplachu, sirén, nebezpečí zátopové vlny, chemické havárie, požárního poplachu a konec poplachu.

Kontrola bude provedena ve středu 14.11.2018 v dopoledních hodinách.

Výsledky soutěže „Najděte šest rozdílů“ ze Zpravodaje č.2/2018

Správná řešení rozdílů jsou:

 • chybějící lampa veřejného osvětlení
 • chybějící barevné žárovky u hlavy Shreka
 • odstraněný výklenek na kostele
 • odstraněný chlapec v modrém autíčku
 • změna barvy okénka u červeného autíčka
 • změna barvy látky trojúhelníku na střeše kolotoče

Odměněni budou všichni, kteří se soutěže zúčastnili do neděle 8.7.2018. Nejrychleji odpověděli luštitelé v pořadí:

Natálka a Dany Kolínovi, Tereza Dufková, Zuzana Nováková

Jakým způsobem si budete moci vyzvednout ceny, uvedeme v dalším čísle Zpravodaje.

redakce

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 16.8.2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK  16. SRPNA 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program: 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Ing. David Kozák, ČR Státní pozemkový úřad, DARUMA, spol. s r.o., Musicase Produkcion Milan Šatník, SŽDC státní organizace, BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Společenství obcí Podkrkonoší, Petr Kolín, re:architekti studio s.r.o.,
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr na získání Investičního úvěrového rámce pro výstavbu kanalizace a ČOV
 • Pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu
 • Žádosti o prodeje pozemků
 • Záměry prodejů a pronájmů pozemků
 • Záměr výstavby novostavby mateřské školy v Pilníkově

Informace: stavební akce – přípravy projektových dokumentací. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 Další program může být doplněn na 83. pracovním zasedání městského zastupitelstva 13. 8. 2018.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 3.8.2018                                               Sejmuto dne:   17.8.2018

Neděle 21. 4 2019
Důležité odkazy