Get Adobe Flash player

Starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA STŘEDU 19. PROSINCE 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Schválení rozpočtu města na rok 2019
 • Smlouvy s firmami – pojišťovna Allianz na pojištění vozu Ford Custom, TENET, spol.s.r.o. architektonický ateliér na změnu územního plánu č.3 + dodatek č. 1 smlouvy o dílo na změnu územního plánu č.2, Transport Trutnov- dodatek č.11 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, Auriga – Vlastimil Prachař , smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci veřejný internet
 • Přijetí dotací a rozpočtová opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
 • Žádost o dotaci na revitalizaci a opravu krovu a střešní krytiny Profesionálové a.s.
 • Žádost o příspěvek na poskytnutí pečovatelské služby
 • Žádost o poskytnutí peněžního daru Domovu pro seniory Pilníkov
 • Darovací smlouva Diakonii Českobratrské církve evangelické
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na opravu kostela
 • Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na pokračování opravy kostela
 • Žádost o úpravu pachtovní smlouvy se společností LESY-VODA, s.r.o.
 • Žádost o zřízení a realizaci přístupové cesty k pozemkům p.č. 1701 a 1703 v k.ú. Pilníkov II
 • Prodej pozemků
 • Schválení výše odměn uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva
 • Schválení zastupitelstva na pořízení nových vchodových dveří 1. stupně ZŠ, nového serveru a myčky do MŠ Pilníkov.

 

 

 

Informace: Průběh stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce, Tříkrálová sbírka, Diskuse

Další program může být doplněn.

 

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města                                                                                          Vyvěšeno dne:11.12.2018

Sejmuto dne: 19.12.2018

 

 

 

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města Pilníkov

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program:

 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Šindlar s.r.o.,ČEZ Distribuce, a.s., Envipartner, s.r.o.,Česká republika – Státní pozemkový úřad,Komerční banka a.s., Eko Delta, s.r.o., Bubble Factory, s.r.o., Královéhradecký Kraj, Příkazní smlouva se spol. Profesionálové, a.s.
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr žádosti na získání dotace na veřejný internet, záměr cenové nabídky na studii vestavby bytových jednotek č.p.58, záměr cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby na st.p.č. 113/1
 • Žádosti a záměry o prodeje a pronájmy pozemků
 • Žádost SDH na schválení rozpočtu na rok 2019
 • Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 územního plánu Pilníkov.
 • Příspěvek obce do veřejné sbírky SMS ČR na obec Prameny
 • Vnitřní předpis starosty města k provedení řádné roční inventarizace
 • Volba členů výborů
 • Schválení proplacení řádné dovolené bývalému starostovi

Informace: Veřejné projednávání a informace k průběhu stavby ČOV. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 

Další program může být doplněn.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Josef Červený, starosta města

Vyvěšeno dne: 13.11.2018                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne:   22.11.2018

KONTROLA SIRÉN…UPOZORNĚNÍ

Z důvodu kontroly a funkčnosti varovného a informačního systému města Pilníkov, připojovaného do jednotného systému varování a vyrozumění, prosím o shovívavost občanů města při kontrole signálu všeobecné výstrahy, požárního poplachu, sirén, nebezpečí zátopové vlny, chemické havárie, požárního poplachu a konec poplachu.

Kontrola bude provedena ve středu 14.11.2018 v dopoledních hodinách.

Výsledky soutěže „Najděte šest rozdílů“ ze Zpravodaje č.2/2018

Správná řešení rozdílů jsou:

 • chybějící lampa veřejného osvětlení
 • chybějící barevné žárovky u hlavy Shreka
 • odstraněný výklenek na kostele
 • odstraněný chlapec v modrém autíčku
 • změna barvy okénka u červeného autíčka
 • změna barvy látky trojúhelníku na střeše kolotoče

Odměněni budou všichni, kteří se soutěže zúčastnili do neděle 8.7.2018. Nejrychleji odpověděli luštitelé v pořadí:

Natálka a Dany Kolínovi, Tereza Dufková, Zuzana Nováková

Jakým způsobem si budete moci vyzvednout ceny, uvedeme v dalším čísle Zpravodaje.

redakce

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 16.8.2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK  16. SRPNA 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program: 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Ing. David Kozák, ČR Státní pozemkový úřad, DARUMA, spol. s r.o., Musicase Produkcion Milan Šatník, SŽDC státní organizace, BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Společenství obcí Podkrkonoší, Petr Kolín, re:architekti studio s.r.o.,
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr na získání Investičního úvěrového rámce pro výstavbu kanalizace a ČOV
 • Pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu
 • Žádosti o prodeje pozemků
 • Záměry prodejů a pronájmů pozemků
 • Záměr výstavby novostavby mateřské školy v Pilníkově

Informace: stavební akce – přípravy projektových dokumentací. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 Další program může být doplněn na 83. pracovním zasedání městského zastupitelstva 13. 8. 2018.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 3.8.2018                                               Sejmuto dne:   17.8.2018

Pátek 14. 12 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto11
Odkaz na stránky