Get Adobe Flash player

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 26.9.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

 

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • smlouvy s firmami a institucemi: Mizera-stavby, a.s. provedení vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, BAK & PDV Stavby – dodatek č.2 Smlouvy o dílo, Agentura Nordproduction – smlouva o výkonu umělecké činnosti, REC. Ing.spol.s r.o. – smlouva o nájmu movité věci, Stavební společnost s.r.o. Hostinné – smlouva o dílo oprava opěrné zdi, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( transformátor u sportoviště, nová MŠ), ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucí smlouvy odběrného místa č.p. 58, Martin Novotný – smlouva o dílo na zabezpečení zábavných atrakcí, Pavel Dostál – darovací smlouva, Petr Kolín – darovací smlouva, Město Pilníkov, KATA, a.s., Dalibor Žižka – kupní smlouva, Ing. arch. Tomáš Klapka – Smlouva o dílo na zpracování studie projektu revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, GasNet, s.r.o. zastoupena Grid Servises, s.r.o. – provedení přeložky plynárenského zařízení, Město Pilníkov : obec Vlčice – smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotaci, Královéhradecký kraj – přijetí dotace na dopravní automobil
  • Prodej pozemku p.č. 322 – 58m² a p.č. 226/2 – 163m² v k.ú. Pilníkov I.
  • Vydání Změny č.2 Územního plánu Pilníkov
  • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
  • Odpis pohledávky
  • Žádost o vyhrazené parkovací místo u bytového domu č.p. 145

 

Informace:

  • vývoj kanalizace a ČOV
  • plánované kulturní akce
  • Kompostéry, nádoby na olej

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

Červený Josef

 

Vyvěšeno dne: 17.9.2019                                                              Sejmuto dne:

 

Havárie vody v ulici Mlýnská

Vážení občané,

aktuálně je nahlášena havárie  vodovodního řadu v ulici Mlýnská. Předpoklad dokončení opravy je dnes v odpoledních hodinách. Děkuju za pochopení.

Nabídka domácích kompostérů

Vážení občané,

Město Pilníkov nabízí ZDARMA domácí kompostéry na zajištění třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu z vašich domácností a zahrádek.  Jedná se například o: listí, trávu, ovocné a zeleninové odapdy, květinové zbytky, kávové a čajové zbytky, větvičky, piliny, třísky, hobliny, štěpky, skořápky, popel ze dřeva…apod.

V případě zájmu o kompostér kontaktujte Ing. Tomáše Voborníka na tel: 605158342, nebo se zastavte na MěÚ.

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

OZNÁMENÍ

 

Zveřejnění záměru pronájmu bytu

 

Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt:

Město Pilníkov nabízí k pronájmu byt č.16 v domě č.p. 145 v ulici Hradčín v Pilníkově o výměře 59.39 m2 .

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na 2 roky.

Možnost nastěhování od 1.10.2019.

Základní nájemné: 2.313,- Kč

Služby: 1.540,- Kč, bez bytové elektřiny

Před nastěhováním do bytu povinná kauce – platba třech nájmů předem bude vrácena při ukončení nájmu a předání bytu.

Před podpisem nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za období posledních 12 měsíců.

Žádosti se přijímají do 20.9.2019 do 12.00 hod. na podatelně MěÚ Pilníkov.

 

Josef Červený,  starosta

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:3.9.2019.

 

sejmuto dne: